ΚΕΝΤΡΑ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ
Home 9 Είδος Κέντρου / προγράμματος: ΚΕΝΤΡΑ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ

Κέντρα Θεραπειών: 

Ένα πρόγραμμα θεραπειών για παιδιά με αυτισμό πρέπει να προσφέρει μια εξατομικευμένη και πολυπολιτισμική προσέγγιση, λαμβάνοντας υπόψη τις ξεχωριστές ανάγκες κάθε παιδιού.

Αυτό το πρόγραμμα μπορεί να περιλαμβάνει τις ακόλουθες θεραπείες και υπηρεσίες: εργοθεραπεία, αισθητηριακή ολοκλήρωση, λογοθεραπεία, ειδική εκπαίδευση, μουσικοθεραπεία.

Οι ειδικές θεραπείες των παιδιών με αυτισμό πρέπει να προσαρμόζονται στις ανάγκες κάθε παιδιού. Η συνεχής αξιολόγηση του προγράμματος είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη των στόχων κάθε παιδιού.

Εργοθεραπεία:

Η εργοθεραπεία στον αυτισμό είναι μια σημαντική θεραπευτική πρακτική που στοχεύει στη βελτίωση της λειτουργικότητας και της ποιότητας ζωής ατόμων με διαταραχή  αυτιστικού φάσματος (ΔΑΦ). Οι εργοθεραπευτές προσαρμόζουν προγράμματα θεραπείας που βασίζονται στις ανάγκες και τις δεξιότητες κάθε ατόμου με αυτισμό.

Η εργοθεραπεία μπορεί να περιλαμβάνει δραστηριότητες που στοχεύουν στην ανάπτυξη και βελτίωση διαφόρων δεξιοτήτων, όπως η επικοινωνία, η κοινωνική αλληλεπίδραση, η αυτοφροντίδα, η συγκέντρωση, και η επίλυση προβλημάτων. Οι δραστηριότητες μπορεί να είναι παιχνίδια, χειροτεχνία, μουσική, θεατρικές παραστάσεις, και άλλες που είναι σχεδιασμένες να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων του ατόμου.

Οι εργοθεραπευτές λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες, ενδιαφέροντα και δεξιότητες του κάθε ατόμου. Μέσα από τη συνεργασία με το άτομο και την οικογένειά του, αναπτύσσουν στρατηγικές και προγράμματα που προάγουν την επιτυχία στην καθημερινή ζωή.

Οι στόχοι της εργοθεραπείας για άτομα με αυτισμό μπορεί να περιλαμβάνουν:

 1. Βελτίωση της επικοινωνίας: Η εργοθεραπεία μπορεί να εστιάσει στην ανάπτυξη της γλωσσικής και επικοινωνιακής ικανότητας, καθώς και στη χρήση εναλλακτικών μέσων επικοινωνίας, όπως το PECS (Picture Exchange Communication System).
 2. Βελτίωση της λεπτής και αδρής κινητικότητας: εστιάζει μέσω των διαφόρων μεθόδων για την λειτουργικότητα των άνω άκρων του ιδιοδεκτικού συστήματος το οποίο αναπτύσσει την κιναισθησία.
 3. Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων: Οι εργοθεραπευτές βοηθούν στην κατανόηση των κοινωνικών κανόνων, τη διαχείριση των σχέσεων και την ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής.
 4. Ανεξαρτησία στην καθημερινή ζωή: Η εργοθεραπεία μπορεί να εστιάσει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτοφροντίδας, όπως της ντύσιμο, τουλάχιστον, και της προσωπικής υγιεινής.
 5. Διαχείριση των αισθητηριακών διαταραχών: Η εργοθεραπεία μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση αισθητηριακών υπερευαισθησιών ή υποευαισθησιών, βοηθώντας τα άτομα να προσαρμοστούν καλύτερα στο περιβάλλον τους.

Η εργοθεραπεία είναι μια πολύτιμη προσέγγιση που βοηθά τα άτομα με αυτισμό να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους και να επιτύχουν τη μέγιστη δυνατή ανεξαρτησία και ευημερία στη ζωή τους.

 

Λογοθεραπεία:

Η λογοθεραπεία είναι μια σημαντική θεραπευτική πρακτική που χρησιμοποιείται ευρέως για τη βελτίωση των δεξιοτήτων επικοινωνίας και γλωσσικής ανάπτυξης σε παιδιά και ενήλικες με αυτισμό. Η λογοθεραπεία στον αυτισμό στοχεύει στη βελτίωση της επικοινωνίας, της κοινωνικής αλληλεπίδρασης και των δεξιοτήτων επικοινωνίας που αποτελούν σημαντικό μέρος της ζωής ενός ατόμου με αυτισμό.

Ορισμένες σημαντικές πτυχές της λογοθεραπείας στον αυτισμό περιλαμβάνουν:

 1. Επικοινωνιακή αξιολόγηση: Αρχικά, πραγματοποιείται μια λεπτομερής αξιολόγηση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων και αναγκών του ατόμου με αυτισμό.
 2. Σχεδιασμός προσαρμοσμένου προγράμματος: Βασιζόμενοι στα αποτελέσματα της αξιολόγησης, οι λογοθεραπευτές δημιουργούν προσαρμοσμένα προγράμματα θεραπείας που περιλαμβάνουν δραστηριότητες και ασκήσεις για τη βελτίωση της επικοινωνίας.
 3. Εργασία στην προφορική και γραπτή επικοινωνία: Η λογοθεραπεία επικεντρώνεται στην ανάπτυξη της προφορικής και γραπτής επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων των λεξιλογικών και γραμματικών δεξιοτήτων.
 4. Κοινωνική επικοινωνία: Οι λογοθεραπευτές εργάζονται με τα άτομα με αυτισμό για να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους στην κοινωνική αλληλεπίδραση, όπως την αναγνώριση των συναισθημάτων, την ανταπόκριση στον ομιλητή και στη δημιουργία φίλων.
 5. Ενθάρρυνση της επικοινωνίας με εναλλακτικούς τρόπους επικοινωνίας: Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπου η προφορική επικοινωνία είναι περιορισμένη, η λογοθεραπεία μπορεί να επικεντρωθεί στη χρήση εναλλακτικών μέσων επικοινωνίας, όπως σύμβολα, εικόνες, ή άλλες επικοινωνιακές συσκευές.

Εν κατακλείδι, η λογοθεραπεία συμβάλει σημαντικά στην βελτίωση της επικοινωνίας και της επικοινωνιακής ανάπτυξης ατόμων με αυτισμό, βοηθώντας τους να εκφραστούν, να επικοινωνήσουν με τους άλλους και να απολαύσουν μια πιο θετική ποιότητα ζωής.

 

Ειδική εκπαίδευση:

Η ειδική εκπαίδευση αποτελεί σημαντικό μέρος της θεραπευτικής προσέγγισης για τα άτομα με αυτισμό. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό εργαλείο που στοχεύει στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων, την προαγωγή της ανεξαρτησίας και την βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με αυτισμό. Ορισμένα κύρια χαρακτηριστικά της ειδικής εκπαίδευσης στον αυτισμό ως θεραπεία περιλαμβάνουν:

 1. Ατομικοποιημένα προγράμματα εκπαίδευσης: Η ειδική εκπαίδευση παρέχει προσαρμοσμένα προγράμματα εκπαίδευσης που λαμβάνουν υπόψη τις ατομικές ανάγκες, τις δεξιότητες και τις δυσκολίες κάθε ατόμου με αυτισμό.
 2. Στόχοι βασισμένοι στις δεξιότητες: Η εκπαίδευση εστιάζεται στην ανάπτυξη των βασικών δεξιοτήτων, όπως η επικοινωνία, η κοινωνική αλληλεπίδραση, οι δεξιότητες αυτοφροντίδας και η ακαδημαϊκή επίδοση.
 3. Χρήση ποικίλων μεθόδων και υλικών: Οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν διάφορες παιδαγωγικές μεθόδους και υλικά που είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες του κάθε ατόμου, όπως προγράμματα εικονικής πραγματικότητας, εικόνες, αυτοκόλλητα και παιχνίδια.
 4. Ενθάρρυνση της κοινωνικής αλληλεπίδρασης: Η εκπαίδευση ενθαρρύνει τη συμμετοχή σε κοινωνικές δραστηριότητες και την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων.
 5. Συνεργασία με την οικογένεια: Η συνεργασία με την οικογένεια είναι ουσιώδης, καθώς οι γονείς και οι φροντιστές μπορούν να συμμετάσχουν στην εκπαίδευση και να ενισχύσουν την ανάπτυξη των δεξιοτήτων του παιδιού.

Η ειδική εκπαίδευση ως θεραπεία στον αυτισμό δίνει έμφαση στην ατομική ανάγκη και την προσαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης, προσφέροντας τα εφόδια που απαιτούνται για την βελτίωση των δεξιοτήτων και την επίτευξη των στόχων ανάπτυξης του κάθε ατόμου με αυτισμό.

Διεύθυνση: ΕΚΤΟΡΟΣ 8, 4007 ΠΑΝΘΕΑ ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑ

Τηλεφωνά Επικοινωνίας: 99-886892

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: info@autismsociety.org.cy

Διεύθυνση: ΚΙΜΩΝΟΣ 32,2006 ,ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΔΗΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ

Τηλεφωνά Επικοινωνίας: 22-512262, 99-693308

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: nicosia@autismsociety.org.cy
Επικοινωνηστε τωρα

Ελάτε σε επαφή σήμερα

Στείλτε μας μήνυμα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατόν.