αποστολη

Κύριοι Σκοποί του Παγκύπριου Συνδέσμου για Άτομα με Αυτισμό

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ - close up child playing with pop it toy scaled
N

 Η πρόληψη και προαγωγή της ψυχικής και πνευματικής υγείας των ατόμων που ανήκουν στο φάσμα του Αυτισμού.

N

Διαφώτιση της κοινωνίας γύρω από τα προβλήματα των ατόμων με Αυτισμό και εξάλειψη της προκατάληψης.

N

Προάσπιση των δικαιωμάτων των ατόμων με Αυτισμό και προώθηση ικανοποιητικής νομοθεσίας που θα τα εξασφαλίζει και θα τα κατοχυρώνει.

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ - business concept with jigsaw puzzle scaled
ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ - people taking photos food scaled
N

 Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης. Η προώθηση και η υποστήριξη κυβερνητικών ή άλλων προγραμμάτων. Η επιδίωξη και η λήψη μέτρων προς το σκοπό πρόληψης, βελτίωσης, θεραπείας, μόρφωσης και της κοινωνικής προσαρμογής και ένταξης των εν λόγω ατόμων.

N

Η ένταξη στο κοινωνικό σύνολο των εν λόγω ατόμων κάτω από ικανοποιητικές συνθήκες διαβίωσης, εξέλιξης, απασχόλησης και ψυχαγωγίας.

N

 Στήριξη των Οικογενειών των εν λόγω ατόμων για την ορθή αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν σε σχέση με τα εν λόγω άτομα.