Δικαιώματα / Παροχές

Αρμόδιο Τμήμα

Πληροφορίες

Κάρτα Στάθμευσης

ΤΚΕΑΑ

Προνομιακή στάθμευση.

Ευρωπαϊκή Κάρτα Αναπηρίας

ΤΚΕΑΑ

Διασφαλίζει την ισότιμη πρόσβαση σε ορισμένες ειδικές παροχές (κυρίως στους τομείς του πολιτισμού, του τουρισμού, της ψυχαγωγίας, του αθλητισμού και των μεταφορών). *Υπάρχει σχετικός κατάλογος.

Τεχνικά Μέσα (Ηλεκτρονικός Υπολογιστής, Εκτυπωτής, Σύστημα Επικοινωνίας, Διαμόρφωση Αισθητηριακού Δωματίου)

ΤΚΕΑΑ

Παρέχεται οικονομική βοήθεια μέχρι 80% της τελικής αξίας του αιτούμενου τεχνικού μέσου (υπάρχει σχετικός κατάλογος με τα ανώτατα ποσά).

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (ΕΕΕ) / Αναπηρικό Επίδομα

ΥΔΕΠ

Με βάση τη Νομοθεσία «άτομο με αναπηρία», σημαίνει πρόσωπο το οποίο έχει μακροχρόνιες σωματικές, πνευματικές, διανοητικές ή αισθητηριακές διαταραχές, οι οποίες, κατά την αλληλοεπίδρασή τους με διάφορα εμπόδια, δυνατό να εμποδίσουν την πλήρη και αποτελεσματική συμμετοχή του στην κοινωνία σε ίση βάση με άλλους και το οποίο πιστοποιείται ως πρόσωπο με σοβαρή ή ολική αναπηρία από το Σύστημα Αξιολόγησης της Αναπηρίας, ή μέτρια νοητική αναπηρία ή να έχει εγκριθεί ως λήπτης δημόσιου βοηθήματος ως ανάπηρο άτομο με βάση τις διατάξεις του περί Δημόσιων Βοηθημάτων και Υπηρεσιών Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, μέχρι να πιστοποιηθεί ως άτομο με σοβαρή ή ολική μακροχρόνια σωματική ή/και πνευματική ή/και διανοητική ή/και αισθητηριακή αναπηρία ή μέτρια νοητική αναπηρία από το Σύστημα Αξιολόγησης της Αναπηρίας (του ΤΚΕΑΑ), εφόσον κληθεί για πιστοποίηση.

Συνολικό Ποσό: €848.38 (ΕΕΕ: €480, Αναπηρικό Επίδομα: €226 +  €142.38 επιπρόσθετα ως μέτρα κοινωνικής συνοχής)

*Το επίδομα εξετάζεται εφόσον πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις, οι οποίες καθορίζονται στην σχετική Νομοθεσία.

Εφόσον κριθεί κάποιος δικαιούχος του ΕΕΕ / Αναπηρικού Επιδόματος δικαιούται τα εξής:

Ø  Επίδομα Φροντίδας  (Για θέματα φροντίδας προνοούνται κατ’ οίκον, ιδρυματική ή άλλη φροντίδα)

Ø  Επιδότηση της ανάγκης για πάνες ανηλίκων / ενηλίκων

Ø  Κάλυψη έκτακτων αναγκών (π.χ. οικοσυσκευές, έπιπλα, ρούχα κ.α.)

Ø  Οικιακή Διατίμηση με Κώδικα 08 από την ΑΗΚ, η οποία προσφέρει μειωμένα τέλη

Ø  Ειδικά Τιμολογιακά Πακέτα από την CYTA

Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας

Ειδική Εκπαίδευση

Παρέχονται ειδικές διευκολύνσεις και παροχές (π.χ. Ειδική Εκπαίδευση, Λογοθεραπεία, σχολικός βοηθός/συνοδός, απαλλαγές, κατάρτιση εξατομικευμένου προγράμματος), μετά από αξιολόγηση των αναγκών και απόφαση της Επαρχιακής Επιτροπής Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΕΕΑΕ).

*Νοείται ότι, για επιπρόσθετα δικαιώματα/κοινωνικές παροχές των παιδιών με Αυτισμό υπάρχει σχετική ενημέρωση από την Κοινωνική Υπηρεσία του Συνδέσμου.